Dave Mirra Freestyle BMX – KOG Tournament E2 T2

Primera Ronda

Grupo A

Orphail 26.974 puntos
Xaero 23.477 puntos
William 16.386 puntos
Ganon 14.808 puntos
Neville 13.307 puntos

Grupo B

Sam 33.396 puntos
Pablo 24.204 puntos
Roger 19.521 puntos
Javi 12.749 puntos

Grupo C

Rabolon 79.574 puntos
Lobi 56.030 puntos
Charly 22.508 puntos
Rubén 19.165 puntos
Dani 18.101 puntos

Grupo D

Carlos 45.230 puntos
Krurzo 29.871 puntos
Sengir 21.179 puntos
Jesús 20.258 puntos
Lázaro 11.443 puntos

13º a 19º

13º Ganon 25.147 puntos
14º Jesús 23.681 puntos
15º Dani 21.813 puntos
16º Neville 19.186 puntos
17º Javi 17.425 puntos
18º Lázaro 17.317 puntos
19º Rubén 15.390 puntos

Top 12

C Lobi 58.605 puntos
C Krurzo 40.607 puntos
C Sengir 29.268 puntos
C Pablo 28.110 puntos
Xaero 27.022 puntos
10º Roger 23.550 puntos
11º William 19.915 puntos
12º Charly 10.842 puntos

Top 8

C Rabolon 108.281 puntos
C Lobi 46.981 puntos
C Krurzo 41.733 puntos
C Pablo 39.837 puntos
Carlos 36.200 puntos
Orphail 35.826 puntos
Sam 29.845 puntos
Sengir 19.653 puntos

Final

Rabolon 113.917 puntos 
Krurzo 57.563 puntos
Lobi 39.667 puntos
Pablo 22.443 puntos